Thursday , December 8 2022

ዜና

ሓድሽ መንግስቲ ን ኮቪድ-19 ኣመልኪቱ ዝኾነ መምርሒታት ከተኣታቱ መደብ ከም ዘይብሉ ተገሊጹ።

ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ሽወደን እናወሰኸ ይመጽእ እኳ እንተሎ፡ መንግስቲ ግና ዝኾነ ሓድሽ መምርሒታት ከተኣታቱ መደብ ከም ዘይብሉ ተገሊጹ። "ካብዚ ሕጂ እንርእዮ ዘሎና ወጻኢ ዝጋደድ እንተመሲሉ ክንከላኸሎ ተዳሊና’ለና። እንተኾነ ግና በዚ ሕጂ ዘለዎ መልክዕ ኮቪድ- 19 ንሕብረተሰብ ስግኣት እዩ ዝብል ርእይቶ የብልናን" ክብል ሚኒስተር ጥዕና ያቆብ ፎርስመድ ን ሬድዮ ሽወደን ገሊጹ’ሎ። …

Läs mer »

ቊጽሪ ምሕንባስ ዝኽእሉ ተመሃሮ እናወሓደ ምምጽኡ ተገሊጹ።

ቊጽሪ ናይቶም ምሕንባስ ዝኽእሉ ተመሃሮ ሻድሻይ ዓመት፡ ምስቲ ቅድሚ ሸሞንተ ዓመታት ዝነበረ እንክወዳደር ዝወሓደ እዩ ክብል ሃገራዊ ኤጀንሲ ትምህርቲ ን ሬድዮ ሽወደን ኣብ ዝሃቦ ጸብጻብ ኣመልኪቱ። "ትምህርቲ ክንደይ ዝኣክል ነጥቢ ኣምጺእካ ብዝብል ጥራይ ክውሰን ኣይግባእን። ኣብዛ ብማይ ተኸቢባ እትርከብ ሽወደን ኢና ንነብር፡ ኩሉ ሰብ ምሕንባስ ክመልኽ ይግብኦ እዩ" ክብል መምህር …

Läs mer »

ሓድሽ መንግስቲ ን ኮቪድ-19 ኣመልኪቱ ዝኾነ መምርሒታት ከተኣታቱ መደብ ከም ዘይብሉ ተገሊጹ።

ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ሽወደን እናወሰኸ ይመጽእ እኳ እንተሎ፡ መንግስቲ ግና ዝኾነ ሓድሽ መምርሒታት ከተኣታቱ መደብ ከም ዘይብሉ ተገሊጹ። “ካብዚ ሕጂ እንርእዮ ዘሎና ወጻኢ ዝጋደድ እንተመሲሉ ክንከላኸሎ ተዳሊና’ለና። እንተኾነ ግና በዚ ሕጂ ዘለዎ መልክዕ ኮቪድ-19 ንሕብረተሰብ ስግኣት እዩ ዝብል ርእይቶ የብልናን” ክብል ሚኒስተር ጥዕና ያቆብ ፎርስመድ ን ሬድዮ ሽወደን ገሊጹ’ሎ። ድሕሪ …

Läs mer »

ቊጽሪ ምሕንባስ ዝኽእሉ ተመሃሮ እናወሓደ ምምጽኡ ተገሊጹ።

ቊጽሪ ናይቶም ምሕንባስ ዝኽእሉ ተመሃሮ ሻድሻይ ዓመት፡ ምስቲ ቅድሚ ሸሞንተ ዓመታት ዝነበረ እንክወዳደር ዝወሓደ እዩ ክብል ሃገራዊ ኤጀንሲ ትምህርቲ ን ሬድዮ ሽወደን ኣብ ዝሃቦ ጸብጻብ ኣመልኪቱ። “ትምህርቲ ክንደይ ዝኣክል ነጥቢ ኣምጺእካ ብዝብል ጥራይ ክውሰን ኣይግባእን። ኣብዛ ብማይ ተኸቢባ እትርከብ ሽወደን ኢና ንነብር፡ ኩሉ ሰብ ምሕንባስ ክመልኽ ይግብኦ እዩ” ክብል መምህር …

Läs mer »

ኣብ ገበላ ናይ ልደት መብራህቲ ተወሊዑ ምርኣይ ብርቂ ይኸውን ኣሎ።

ብሰንኪ ናህሪ ዋጋ ጸዓት ኣብዚ ግዜ ኣብ ሽወደን ኣብ ገበላ ኣባይቲ ናይ ልደት መብራህቲ ተወሊዑ ምርኣይ ብርቂ ይኸውን እኳ እንተሎ ኣብ “ሳንክት አሪክስጋተን”–ስቶክሆልም–ዝቕመጥ ፓትሪክ ሩድቪክስት ግና ዝመጸ እንተመጸ ን ልምዱ ክቕይር መደብ ከም ዘይብሉ ገሊጹ’ሎ። "ኣብዚ ዓመት ክገብሮዶ ወይስ ይትረፈኒ እናበልኩ ሰባት ክገብሮ ክሓቱኒ ጀሚሮም። ሕማቕ ናይ ስራሕ ኲነታት ኣሕሊፈ …

Läs mer »

“ሰሜንታ” ኣብ ከባቢ ጉትላንድ ክዕድን ቤት ፍርዲ ወሲኑ።

ኣብ ሽወደን ዝዓበየ ኣፍራዪ ስሚንቶ ዝኾነ ፋብሪካ “ሰሜንታ” ኣብ ጎትላንድ ካብ ስሊተ ውጽእ ኢሉ ኣብ ዝርከብ ከባቢ እምኒ ኖራ ክዕድን ፍቓድ ምርካቡ ቅኑዕ ውሳነ እዩ ክብል ቤት ፍርዲ ላዕለዋይ ምምሕዳር ገሊጹ። ብዘይካዚ በቲ ውሳነ ዓብዪ እፎይታ ከም እተሰምዓ ኣብቲ ፋብሪካ ኣካያዲት ስራሕ ማቲልዳ ሆፍስቴድ ን ሬድዮ ሽወደን ሓቢራ’ላ። ይዂን’ምበር ላዕለዋይ …

Läs mer »

ኣብ ገበላ ናይ ልደት መብራህቲ ተወሊዑ ምርኣይ ብርቂ ይኸውን ኣሎ።

ብሰንኪ ናህሪ ዋጋ ጸዓት ኣብዚ ግዜ ኣብ ሽወደን ኣብ ገበላ ኣባይቲ ናይ ልደት መብራህቲ ተወሊዑ ምርኣይ ብርቂ ይኸውን እኳ እንተሎ ኣብ “ሳንክት አሪክስጋተን”–ስቶክሆልም–ዝቕመጥ ፓትሪክ ሩድቪክስት ግና ዝመጸ እንተመጸ ን ልምዱ ክቕይር መደብ ከም ዘይብሉ ገሊጹ’ሎ። “ኣብዚ ዓመት ክገብሮዶ ወይስ ይትረፈኒ እናበልኩ ሰባት ክገብሮ ክሓቱኒ ጀሚሮም። ሕማቕ ናይ ስራሕ ኲነታት ኣሕሊፈ …

Läs mer »

“ሰሜንታ” ኣብ ከባቢ ጉትላንድ ክዕድን ቤት ፍርዲ ወሲኑ።

ኣብ ሽወደን ዝዓበየ ኣፍራዪ ስሚንቶ ዝኾነ ፋብሪካ “ሰሜንታ” ኣብ ጎትላንድ ካብ ስሊተ ውጽእ ኢሉ ኣብ ዝርከብ ከባቢ እምኒ ኖራ ክዕድን ፍቓድ ምርካቡ ቅኑዕ ውሳነ እዩ ክብል ቤት ፍርዲ ላዕለዋይ ምምሕዳር ገሊጹ። ብዘይካዚ በቲ ውሳነ ዓብዪ እፎይታ ከም እተሰምዓ ኣብቲ ፋብሪካ ኣካያዲት ስራሕ ማቲልዳ ሆፍስቴድ ን ሬድዮ ሽወደን ሓቢራ’ላ። ይዂን’ምበር ላዕለዋይ …

Läs mer »

ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ብውሕዱ ሽዱሽተ ሰባት ብሸለልትነትን ኣታሕዛን ፖሊስ ከም ዝሞቱ ተገሊጹ።

ኣብ ዝሓለፋ ዓሰርተ ዓመታት 85 ሰባት ብ ፖሊስ ሽወደን ናብ ቤት ማሕቡስ ድሕሪ ምእታዎም ህይወቶም ምሕላፉ ተገሊጹ። እዞም ሰባት ኣብ ትሕቲ ጽልዋ ኣልኮላዊ መስተ፡ ምምራዝ ዕጸ-ፋርስ ወይ ሕዱር ሕማም ዝነበሩ እዮም ተባሂሉ’ሎ። እንተኾነ ግና ብውሕዱ ሽዱሽተ ዝኾኑ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እናኣተዉ ብሸለልትነትን ኣታሕዛን ፖሊስ ከም ዝሞቱ ካብ ሃገራዊ ቦርድ መርመራ …

Läs mer »