Sunday , June 16 2024

በሪሁሉ ብኣማን

ዲሲፕሊን + ወሳንነት = ዓንዲ ብልጽግና 6ይን መወዳእታን ክፋል

ዲሲፕሊን ዲሲፕሊን፡ ሓደ ካብቶም ንሰብ ካብ እንስሳ ዝፈልይዎ ጠባያት እዩ። ዲሲፕሊን ማለት ስርዓት’ዩ። ዲሲፕሊን ማለት ርእሰ-ቚጽጽር’ዩ። ዲሲፕሊን ማለት ልዙብ ምዃን’ዩ። ዲሲፕሊን ማለት ናይ ምልምማድ ክእለት ምጥራይ’ዩ። ንክውንነት ህይወትካ ክትቅበል ምኽኣል’ዩ። ኣድላዪ እንተዀይኑ’ውን ኣብ ዝኣመንካሉ መስዋእቲ ንምኽፋል ቅሩብ ምዃን’ዩ፡ ኣብ ግጥማት ህይወት ዋላ’ውን ብዘይ ደጋፊ በይንኻ ኴንካ ኢድካ ዘይምሃብ’ዩ። ዲሲፕሊን፣ ነቲ እናሻዕ ኣብ ኣእምሮኻ ዝቕጀለኻ ሓሳባትን ውሽጣዊ ደፋኢ ሓይልን ከም እትቆጻጸር …

Read More »

ቀሊል ኣገባብ ህይወት + ፍቕሪ + ትሕትና = ዓንዲ ብልጽግና (4)

ቀሊል ኣገባብ ህይወት ምኽታል ክትዕወት እንተደሊኻ ብቐሊል ኣገባብ ውጽኢት ናይ ምርካብ ክእለት ከተማዕብል ኣለካ። ኣብ ሓደ ውሁብ ኩነት ዘድልየካን ዘየድልየካን ፈሊኻ ናይ ምፍላጥ ጥበብ ክህልወካ ይግባእ።   ንኣብነት ዘድሊን ዘየድሊን ጽዕነት ዝተጻዕነት ጃልባ ሒዞም ኣብ ባሕሪ ዝጓዓዙ ባሕረኛታት እቲ ተወሳኺ ጽዕነት ኣብ ጉዕዞኦም ኣገዳሲ እንተዘይኰይኑ ወይ ንሓደጋ ዘቃልዖም ኰይኑ እንተተሰሚዕዎም ናብ ባሕሪ ይድርብይዎ። ስለዚ ቀሊል ወይ ዘይተሓላለኸ ኣገባብ ህይወት ምኽታል …

Read More »

ተገዳስነት + ብልሒ = ዓንዲ ብልጽግና ብበሪሁሉ ብኣማን ሳልሳይ ክፋል

ተገዳስነት ተገዳስነት ንዝብል ቃል ብመንጽር ብልጽግና ክንርእዮ ከለና ነቲ እንሰርሖ ስራሕ ምፍቃር ማለት እዩ። ምኽንያቱ ብልጽግና ብስራሕ እዩ ዝረጋገጽ። ተገዳስነት እንተሎ ብምሉእ ልብኻ ተወፊኻ ምዕያይን ዝተወሃሃደ ጻዕሪ ምክያድን ይህሉ። ተገዳስነት፡ ውሽጣዊ ስኒት ስለዝፈጥር ንዘሎ ዓቕምታትካ እንተላይ ተጠቒምካሉ ዘይትፈልጥ ሕቡእ ክእለታትካ’ዩ ዘበራብረልካ። ብተገዳስነት ምስ እትሰርሕ ኩለንትናኻ በቲ እትሰርሖ ስራሕ ተሰሊቡ ኣብ ፍጹም ተምሳጥ ስለዝዕዘር ምሉእ ስርዓተ ኣካላትካ ብውህደት ይዓዪ። ተገዳስነት፡ ኣእምሮኻን …

Read More »

ድንጋጸ + ትብዓት + እምነት = ዓንዲ ብልጽግና ብበሪሁሉ ብኣማን ካልኣይ ክፋል

ድንጋጸ ድንጋጸ፣ ሕልናን ኣስሓኮን ዘለዎም ሰባት ዝውንንዎ ጸጋ እዩ። ደንጋጺ መንፈስ ዘለዎ ሰብ ምእንቲ ካልኦት መስዋእቲ ክኸፍል ቅሩብነት ዘርኢ ሰብ እዩ። ኣብ ግዜ ጸገሙ ክቡር ግዜኻ፣ ገንዘብካን ጸዓትካን ሰዊእካ ዝሓገዝካዮ ሰብ ኣምሳያ’ቲ ዘርኣኻዮ ድንጋጸ ወይ ይገብረልካ ወይ ድማ ይነግረልካ። ከምኡ ማለት ግን ድንጋጸ ብመኽሰብ ይድረኽ ማለት ኣይኮነን። ልብኻ ብፍቕሪ ምስ ዝመልእ ፍቕሪ ካልኦት ክቕበል ክፉት ይኸውን፡ ብስስዐ ኣይትዓውርን፡ ካልኦት ሰባት …

Read More »

ትስፉውነት + ንቕሓት = ዓንዲ ብልጽግና ቀዳማይ ክፋል ብበሪሁሉ ብኣማን

ብልጽግና፡ ንቕሓት ብዝተሓወሶ ጻዕሪ ኣንጻር ኩሉ መሰናኽላት ህይወት ገጢምካ ዕውት ብምዃን ዝረጋገጽ መደያይቦ ዕብየት እዩ። ብኻልእ ኣዘራርባ ብልጽግና፡ ነቲ ተፈጥሮ ብዘይ ብቂ ዝዓደለካ መሃዚን ፈጠራውን ዓቕምኻ ኣበራቢርካ ዝብጻሕ ደረጃ’ዩ ማለት እዩ። ብልጽግና ማለት ገንዘባዊ ወይ ንዋያዊ ሃብቲ ማለት እዩ እንተኢልና፡ ሃብታም ኣተሓሳስባ ከየጥረኻ እትውንኖ ብልጽግና ከም ኣብ ሑጻ ዝተሰረተ ህንጻ ነባርነት ከም ዘይህልዎ ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ‘ቅድሚ ልቢ ኣይጠረ …

Read More »

ግዳያት ወልፊ ስራሕ (Workaholism) ብበሪሁሉ ብኣማን

ክንሰርሕ ዲና ንነብር ወይስ ክንነብር ኢና ንሰርሕ ዝብል ሕቶ ወትሩ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ምላሽ ክንረኽበሉ ንተሓታተተሉ ኣርእስቲ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ሕብረተሰባት ናይ ገለ ከባቢታት ዓለም፣ ሰባት ንኽሰርሑ ከም ዝነብሩ ይኣምኑ። ኣብ ገለ ካልኦት ከኣ ንኽንነብር ኢና ንሰርሕ ይብሉ። ወድ ሰብ ብባህሪኡ ክሰርሕን ክሃልኽን በሃላይ እዩ። ንብድሆታት ህይወት ብስራሕ ሰጊሩ ናይ ዓወት መንፈስ ክስመዖ ይደሊ። ሰሪሕካን ኣፍሪኻን ክብረትን ትርጉም ዘለዎ …

Read More »

ዘይድህሰስ ሃብቲ ብበሪሁሉ ብኣማን

“ኣብዚ ዓለም፣ እቶም ዝበለጹን ዝጸበቑን ነገራት ብዓይንኻ ኣይረኣዩን፣ ብኢድካ’ዉን ኣይድህሰሱን፡ ኣብ ዉሽጥኻ ክስምዑኻ እዩ ዘለዎም” ሄለን ኬለር ገንዘብ፣ ዓስቢ ኩሉ ዓይነት ዕዮ ወይ ኣበርክቶ ክኸዉን ኣይክእልን። ሓያሎ ወለዲ ንደቆም፣ ዓስቢ ክበሃል እንከሎ በቲ ዝጭበጥ ክፋሉ ዘይኮነ በቲ ረቂቕ ክፋሉ ክምዘን ከም ዘለዎ ከይመሃሩ እዮም ዘዕብይዎም። ብዙሓት ሰባት ማእለያ ዘይብሉ ገንዘብ ዝዉንኑ ክነሶም መንፈሳዊ ድኽነት ወሪስዎም ትረኽቦም። ዕላማ ህይወትና ገንዘብ ክህልወና …

Read More »

ርክብ ኣእምሮን ኣካልን ብመንጽር ጥዕና ብበሪሁሉ ብኣማን

ኣካላትና ብትእዛዛት ኣእምሮና’ዩ ዕማማቱ ዘሰላስል፣ ስለዚ ድማ ምምዝባል ጥዕና ኣእምሮ ኣብ ኣካላትና ርኡይ ለውጥታት የስዕብ። ንኣብነት ሓደ ሰብ ደቂሱ እንከሎ ኣብ ኣእምሮኡ ብዝስእሎ ሕልማዊ ራዕዲ ምስ ዝብህርር፡ ህርመት ልቡ ክዛይድ፡ ነብሱ ፈርፈር ክብልን ኣካላቱ ክርህጽን ምርኣይ ሓደ መርኣያ ናይቲ ኣብ ኣእምሮና ዝረአ ለውጢ ኣብ ኣካላትና ዘኸትሎ ለውጢ እዩ። ምትእስሳር ኣእምሮን ኣካልን ብመንጽር ጥዕናዊ ጸገማት ዝረኣየሉ ምኽንያት፡ ካብ ኣእምሮ ዝምንጩ ኣተሓሳስባን …

Read More »

ሃድን ሓበሬታ! ብበሪሁሉ ብኣማን

ንሓደ ንጥፈት ኣብ ፍልጠት ተመርኲስካ ክተሰላስሎ እንተዄንካ ሓበሬታ ክህልወካ ይግባእ። ሓበሬታ ክህልወካ ድማ ክትሓትትን ክትውከስን ኣለካ። ናይ ምፍላጥ ህንጡይነትና ኣብ ግዜ ቁልዕነትና ጥራይ ዝንጸባረቕ፡ ኣብ ግዜ ብጽሕናና ግን ዳርጋ ጠቕሊሉ ዝቕህም ባህርይ ክኸውን ይረአ። ሓታቲን ፈታሺን ባህርይ ከምቲ ኣብ ግዜ ቁልዕነት ኣብ ግዜ ብጽሕና እውን ኣገዳሲ እዩ። ሓደ ሓደ ግዜ ካብ ተማሂርካ እትረኽቦ፡ ሓቲትካን ተወኪስካን እትረኽቦ ሓበሬታ ንኣተሓሳስባኻ ብዝያዳ ከስፍሖ …

Read More »

ግዳያት ወልፊ ስራሕ (Workaholism) ብበሪሁሉ ብኣማን

ክንሰርሕ ዲና ንነብር ወይስ ክንነብር ኢና ንሰርሕ ዝብል ሕቶ ወትሩ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ምላሽ ክንረኽበሉ ንተሓታተተሉ ኣርእስቲ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ሕብረተሰባት ናይ ገለ ከባቢታት ዓለም፣ ሰባት ንኽሰርሑ ከም ዝነብሩ ይኣምኑ። ኣብ ገለ ካልኦት ከኣ ንኽንነብር ኢና ንሰርሕ ይብሉ። ወድ ሰብ ብባህሪኡ ክሰርሕን ክሃልኽን በሃላይ እዩ። ንብድሆታት ህይወት ብስራሕ ሰጊሩ ናይ ዓወት መንፈስ ክስመዖ ይደሊ። ሰሪሕካን ኣፍሪኻን ክብረትን ትርጉም ዘለዎ …

Read More »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com