Sunday , September 24 2023

ስፖርት

Harmony Media News 19-02-2021

Read More »

Harmony Media News 15-02-2021

Read More »

Harmony Media News 12-02-2021

Read More »

ስፖርታዊ ቅነን ስግኣታት ምስፍሕፋሕ ለበዳ ኮሮናን

ስፖርታዊ ቅነ፡ እናቐረበ ኣብ ዝመጻሉ ዘሎ እዋን፡ ስግኣታት ምስፍሕፋሕ ለበዳ ኮሮና፡ ብኡ መንጽር እናዓበየ ይመጽእ ምህላዉ ኣባል በዓል መዚ ጥዕና፡ ሳራ ቢፎሽ፡ ድሕሪ ምግላጽ፡ ምስ ብዙሓት ሰባት ምርኻብ ማለት፡ ንተኽእሎታት ለበዳ ምዕባይ ማለት እዩ ኢላ። ናብ ዝደለኻዮ ቦታ እንተ ገሽካ፡ ወይ ድማ ኣብ ዘለኻዮ ዓዲ እንተ ሃለኻ፡ ምስ ቀጻሊ ዘይትራኸቦም ሰባት ክትራኸብ ከምዘይብልካን መምርሒታት በዓል መዚ ጥዕና ክትኽተልን ከምዝግባእ ኣዘኻኺራ። …

Read More »

Harmony media News – ዜና ሃርሞኒ 08 የካቲት 2021

Read More »

Harmony media News 05/02/2021

Read More »

Harmoy media News 01/02/2021

Read More »

Harmoy media News 29/ 01/ 2021

Read More »

Harmony Media News 25/01/2021

Read More »

Harmony News. 22/01/2021

Read More »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com