Breaking News

ኣማኑኤል ሳህለ

ሓንቲ ዓለም…. ብ ኣማኑኤል ሳህለ…. ካብ ጻጸን ንህብን እንታይ ንምሃር? (Organized Force) …. (ክፋል 2  Part 2) . . .

እንታይ እዩ ግን ንስራሕ ንህቢ ውጽኢታዊ ዚገብሮ? መልሱ ቀሊል እዩ። ንሱ ነቲ እተወደበን እተወጠነን ስራሕ ጥራይ እዩ ከተግብር ዚብገስ። ንህቢ ኣብ ውሽጢ ሰዓት ዘፍርዮ ምህርቲ፡ እቲ መብዛሕትኡ ግዜ ብዘይተወደበን ብዘይተወጠነን ኣገባብ ዚሰርሕ ጻጸ ብዓመት ከፍርዮ ኣይክእልን። ኣብ ሕብረተሰብና እከለ ጻዕረኛ እዩ ምዃን ደኣ ኣብዩዎ እምበር ኪበሃል ንሰምዕ። ምዃን ዝኣበዮ ግን …

Läs mer »

ሓንቲ ዓለም…. ብ ኣማኑኤል ሳህለ…. ጻጸን ንህብን ስራሕን (Organized Force) …. (ክፋል 1  Part 1) . . .

ኣብዚ ጽሑፍ’ዚ፡ ጻጸ ኪብሃል ከሎ ነቲ ኣብ በረኻ ወይ ኣብ ቤት ዚቕመጥ እኽሊ ዚእክብ ጻጸ እዩ ዘመልክት።   ጻጸን ንህብን ክልቲኦም ከም ለባማትን ጻዕረኛታትን ፍጡራት እዮም ዚቝጸሩ። ኣብ ቅድሚኦም፡ ኣንበጣ ከም ህኩይን በሊዐ-እሙትን በሃሊ ኾይኑ ይቐርብ። ካብኡ ዝገደደት ግን ዕንጭራር እያ። ንሳ ካብ ስራሕ ብዝያዳ ኣብ ደርፊ እተተኩር ህክይቲ ፍጥረት …

Läs mer »

ሓንቲ ዓለም…. ብ ኣማኑኤል ሳህለ…. ፍልስፍናዊ ዋዛ (Philosophical Humor) …. ደስታ ዝመልኦ መሃይምነት (Blissful Ignorance) . . .

ገለ ሰብ ኣሎ ነቲ ሓንጎሉ ኪገርሖ ወይ ኪእዝዞ ወይ ኪዅስኩሶ ዘይደሊ። ከምቲ ዘይተዀስኮሰ መሬት ቃዲሩ ዚተርፍ፡ ዘይተዀስኮሰ ኣእምሮ ድማ ይቓድር ኢዩ። መብዛሕትኡ ሰብ፡ ኣብ ድንቁርና እውን ቅሳነት ይረክብ ኢዩ። እንታይ ገደሰካ ትመራመር፡ እንታይ ገደሰካ ንሓንጎልካ ሞኽ ተብሎ። ባዕሉ ድላዩ ይግበርን ይእመንን። ወይ ድማ ሓንሳእ ነቲ እትኣምኖ ነገራት ዳውንሎድ ግበረሉ'ሞ ብድሕሪኡ …

Läs mer »

ሓንቲ ዓለም…. ብ ኣማኑኤል ሳህለ…. ፍልስፍናዊ ዋዛ (Philosophical Humor) …. ብዘመን ገበል ዝሃቡኻ ተቐበል (Might is Right) . . .

ቀደም ዘመን፡ ኣብ ምድረ-ሓበሻ ገበል ይገዝእ ነይሩ ይብሃል። ጎራዙት ኢዩ ዚምገብ ነይሩ። ህዝቢ ድማ ዓመት ዓመት ሓንቲ ጎርዞ ይህቦ ነይሩ፡ ንኺውሕጣ። ከምኡ ምስ ዘይገብሩ ግን ንኹላቶም ኪዅስትሮም መደብ ዝነበሮ ይመስል። ከይፈተዉ ትእዛዙ ከየዕብሩ ደቆም ይውፍዩሉ ነይሮም ማለት ኢዩ። መን'ዩ'ሞ ኪቃወሞ። ስለዚ ከኣዩ ብዘመን ገበል ዝሃቡኻ ተቐበል እተባህለ። ሓደ ውልቀመላኺ፡ ክልተ …

Läs mer »

ሓንቲ ዓለም…. ብ ኣማኑኤል ሳህለ…. ፍልስፍናዊ ዋዛ (Philosophical Humor) …. ክልተ ሜትሮ መትኒ ዝጎደሎ ሓንጎል (The Limits of Absurdity)  . . .

ቀደም ዘመን ወድሰብ ብኮላሊቱ ይሓስብ ከም ዝነበረ ኢዩ ዚግመት ዝነበረ። ጸኒሑ ገለ ናይቲ ግዜ’ዚ ፈላስፋታት፡ ኣይፋልን፡ ወድሰብ ብኸብዱ ኢዩ ዚሓስብ ኪብሉ ጀመሩ። ብድሕሪኡ ድማ ገለ ናይቲ ግዜ’ቲ ምሁራን፡ ኣይፋልን፡ ወድሰብ ብልቡ ኢዩ ዚሓስብ ምባል ጀመሩ። ኣብ መወዳእታ ድማ፡ ባዮሎጂ ዘጽንዑ ሰባት፡ ወድሰብ ብሓንጎሉ ከም ዚሓስብ ኣረጋገጹ።   ይኹንምበር፡ ናይ ገሊኡ …

Läs mer »

ሓንቲ ዓለም…. ብ ኣማኑኤል ሳህለ…. ፍልስፍናዊ ዋዛ (Philosophical Humor) …. ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ትካል ልመና (MultiAngolo Share Company). . .

ልመና ባዕሉ ነብሱ ዝኸኣለ ስነ-ቁጠባ ኢዩ። ብቐረብን ጠለብን ከኣ’ዩ ዚምራሕ። ወሃብቲ ኪበዝሑ ከለዉ፡ ለመንቲ ይበዝሑ። ወሃብቲ ኪቝጥቡ ከለዉ ድማ፡ ለመንቲ ይውሕዱ። ሓድሓደ ግዜ ዝቕበባ ናይ ወሃብቲ ወይ ናይ ለመንቲ ከጋጥም ይኽእል ኢዩ፡ ማለት ወሃብቲ ዘየለዉ ኸለዉ ለመንቲ ግን ይበዝሑ፡ ከምኡውን ሓድሓደ ግዜ ወሃብቲ ይበዝሑ፡ ግን ለመንቲ ይውሕዱ። እዚ ብናይ ልመና …

Läs mer »

ሓንቲ ዓለም…. ብ ኣማኑኤል ሳህለ…. ፍልስፍናዊ ዋዛ (Philosophical Humor) …. በዓልቲ-ሓዳር’ዶ ወይስ በዓልቲ-ቓንዛ?. . .

ገንዘብ ሓድሓደ ግዜ ቅድሚ ኣምላኽ፡ ሓድሓደ ግዜ ድማ ድሕሪ ኣምላኽ (ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ) ዚስራዕ መሳለጢ ኢዩ እንተ ተባህለ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኣይኮነን። ገለ ሰባት እናሞቱ ከለዉ እውን ንሓንቲ ህሞት ናይታ ተሪፋቶም ዘላ ህይወት እኳ ትኹን ገንዘብ እናቖጸሩ ኪሰናበቱ ዚደልዩ ኣለዉ። ገለ ድማ ገንዘብ ደኣ ይደልቡ እምበር፡ ኣብ ቅድሚኦም ኣሽሓት እንተ …

Läs mer »

ሓንቲ ዓለም…. ብ ኣማኑኤል ሳህለ…. ፍልስፍናዊ ዋዛ (Philosophical Humor) …. ሳየንሳዊ ሓበሬታ ካብ ደፋር መምህር (Ig Nobel Prize Winner?). . .

ኣብ ሰሜናዊ ክፍሊ ሃገር ኤውሮጳ ኢዩ። እቲ መምህር ኣብ 3ይ ክፍሊ ሳየንስ ኪምህር እተመደበሉ ምኽንያት ሕጽረት መምህራን ስለ ዝነበረ ኢዩ ምበር ፍልጠቱስ ክሳዕ ክንድዚ ኣይነበረን። ግን ከኣ ደፋር ኢዩ። ንሳየንስ ዘይስሙ ሂቡ ምሕላፉ ግን ብቐሊሉ ዚርሳዕ ኣይኮነን። ኣብ 3ይ ክፍሊ ሳየንስ ኪምርህ ምስ ኣተወ፡ ድሕሪ ገለ ደቓይቕ ምሂሩ ወደአ፡ ነቶም …

Läs mer »

ሓንቲ ዓለም…. ብ ኣማኑኤል ሳህለ…. ፍልስፍናዊ ዋዛ (Philosophical Humor) …. ኣብ ስርቂ እተመርኮሰ ፍትሒ ………..

ዳኛ ኪብሃል ከሎ መቸም ጥዑይ ስም ኪህሉዎ ኣይክእልን። ኣብ ዓለምና ምስ እንርኢ፡ ጉቦ ዚብሃል ቃል ኪፍጠር ዝኸኣለ፡ ነገራት ብፍትሒ ኪረኣዩ ኣለዎም ዚብል ሓሳባት ምስ ሰፈነ ኢዩ። ኩሉ ብሚዛናዊ መገዲ ኪፍታሕ፡ ኪከሓስ፡ ኪቕጻዕ ይግባእ ዚብል ኣካዪዳ ግን ኣፍኣዊ ደኣዩ ነይሩ ምበር፡ ቤትፍርዲ ጌና ኪፍጠር ከሎ፡ ምስኡ ድማ ጉቦን ብልሽውናን ከም እተፈጥረ …

Läs mer »

ሓንቲ ዓለም…. ብ ኣማኑኤል ሳህለ…. ፍልስፍናዊ ዋዛ (Philosophical Humor) …. ኣገዳሲ ሃገራዊ ምኽሪ ካብ ሰራቒ ………..

ስርቂ እቲ ፈላሚ ናይ ወድሰብ ሞያ እዩ እንተ በልና ምግናን ኣይኮነን። ግን ጎነጽን ቅትለትን ማእሰርትን ስለ ዘበዝሖ፡ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ድማ ደው ኪብል ስለ ዘይከኣለ፡ ሞያ ምዃኑ ኣቋሪጹ ብኻልእ መገዲ ኪነጥፍ ጀሚሩ። ገለ ሰባት ንንግዲ ከም ብተዘዋዋሪ መገዲ ዚካየድ ስርቂ ኢዩ ይብሉዎ። ብገለ ወገናቱ ሓቃቶም ኢዮም። ግን ጎነጽን ማህረምትን ቅትለትን …

Läs mer »