Thursday , December 8 2022

ውህደት

ሰዓትኩም ሓደ ሰዓት ንድሕሪት ምምላስ ኣይትረስዑ።

ካብ ጽባሕ ንግሆ ሰዓት 02:00 ወጋሕታ ጀሚሩ ናይ vintertid  ኣቆጻጽራ ስለዝጅምር ሰዓትኩም ሓደ ሰዓት ንድሕሪት ምምላስ ኣይትረስዑ። ልክዕ ሰዓት ሰለስተ  ወጋሕታ ምስኮነ ናብ ሰዓት ክልተ ክትቅይርዎ ነዘኻኽር።

Läs mer »

ተመልከትቲ ሲነማ ዝብላዕ ሒዝካ ምእታው ክኽልከሉ እዮም።

ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣትሒዙ ናብ ሲነማ ፊልምስታደን ናይ ባዕልኻ መግቢ ጥዕሞት መግቢ ሒዝካ ምምጻእ ከም እተከልከለ ጋዜጣ ፎክብላዴት ሓቢራ። ኣብ ክንዳኡ ዓማዊል ኣብቲ ሲነማ ዝቐርቡ ቅልል ዝበሉ ዝብልዑን ዝስተዩን ነገራት ክገዝኡ ከም ዝኽእሉ ክግበር እዩ። ምስ ጥዕና እተኣሳሰሩ ፍሉያት ምኽንያታት ዘለዎም ገዲፍካ ኲሎም ዓማዊል ናይ ባዕልኻ መግቢ ሒዝካ ምምጻእ ኲልኲል ክኸውን እዩ–ብመሰረት እዚ ሓድሽ …

Läs mer »

ውድብ ጥዕና ዓለም፡ ኣብ ብሪጣንያ ሓድሽ ጅር ኮቪድ ተረኺቡ።

ኣብ ብሪጣንያ ‘XE’ ዝተሰምየ ሓድሽ ጅር ቫይረስ ኮቪድ-19 ከም እተረኽበን እዚ ጅር ቫይረስ ካብቲ BA.2 ዝተባህለ ዓሌት ብዝያዳ ፍጥነት ናይ ምልባዕ ዓቕሚ ከም ዘለዎን ውድብ ጥዕና ዓለም (WHO) ኣመልኪቱ።  እዚ ጅር ናይ (XE) ናይ BA.1 ከምኡውን BA.2 ንኡስ ዓሌታት ኮቪድ ምውሳብ ዝፈጠሮ እዩ ክብል ፊንላንድ እንግሊሽ ኒውዝ ዝተባህለ ማዕከን ዜና …

Läs mer »

ሰደድ ሃብቲ ዓሳ ኖርወይ ገዚፍ ዕቤት ኣርእዩ ተባሂሉ። 

ምስ ናይ ዓመተ 2021 እንክወዳደር ናይ ሎሚ ዓመት ሰደድ ሃብቲ ዓሳ ኖርወይ ዓብዪ ወሰኽ ምምዝጋቡ ጸብጻብ ርብዓዊ ዓመት ኣመልኪቱ።.  ሰደድ ሃብቲ ዓሳ ኖርወይ ከም ናይ ሎም ዓመት ጌሩ ዓብዩ ከም ዘይፈልጥ ዝገለጸ እቲ ጸብጻብ ኣብ ወርሓት ጥሪ ለካቲትን መጋቢትን ኖርወይ ካብዚ ሰደድ ናይ 34 ቢልዮን ክሮና ኣታዊ ምርካባ ወሲኹ ሓቢሩ’ሎ። …

Läs mer »

ብሰንኪ መንደራጋሕ በረድ ዓቕሚ ሆስፒታላት ሰሜን ኖርወይ ጸቕጢ ከም ዝበጽሖ ተገሊጹ።

ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብሰንኪ ሓደጋታት መንደራጋሕ በረድ ዓቕሚ ሆስፒታላት ሰሜን ኖርወይ ጸቕጢ ከም ዝበጽሖ ተሌቪዥን TV 2 ኣቃሊሓ።  “ኣገልግሎት ቱሪዝም ንምሃብ ናብዚ ዝመጹ ውልቀሰባት ረኺብና ዘድሊ ሓበሬታ ክንህቦምን የድልየና ኣሎ” ክብል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ሰሜን ኖርወይ ዋና ሓኪም ማድስ ጂልበርት ነታ ተሌቪዥን ገሊጹ’ሎ። ሓደጋ መንደራጋሕ በረድ ንምውጋድ እዚ ክግበር ናይ …

Läs mer »

ሃገራት ምፍናው ካርቦን ንምውጋድ ዝከኣአን ክገብራ ጻውዒት ቀሪቡ። 

ሰብ ዝጠንቁ ክሊማዊ ለውጢ ዓለምና ክኽሰት ቀሪቡ ምህላዉ ኣብ ጒዳይ ክሊማ ዘተኰረ በይነ መንግስታዊ ፓነል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘውጽኦ ሻዱሻይ ጸብጻቡ ኣመልኪቱ። ኣብ ጒዳይ ክሊማ ዓለምና ዋና ኣዛታዪ ሽወደናዊ ማትያስ ፍሩምየር ነዚ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መተሓሳሰቢ ኲለን ሃገራት ምፍናው ካርቦን ንምውጋድ ዝከኣአን ዘበለ ክገብራ ኣለወን ኢሉ’ሎ። ብዘይካዚ ሃገራት ኣብ …

Läs mer »

ሩስያ ኣብ ጸዓት ዝዓለመ እገዳ ክግበር ጻውዒት ቀሪቡ።  

ኣውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝያዳ እገዳታት ክጽዕን እዩ ዝብል ትጽቢት እኳ እንተሃለዎ እዚ እገዳታት ንጽላት ጸዓት እታ ሃገር ሸቶ ዝገብር ድዩ ኣብ ዝብል ግና ጥርጣረ ከም ዘለዎ ሚኒስተር ፋይናንስ ሽወደን ሚካኤል ዳምበርግ ገሊጹ። ዳምበርግ ብዛዕባ ኣብ ሩስያ ክጸዓን ዝኽእል ተወሰኽቲ እገዳታት ምስ ሚኒስተራት ፋይናንስ ሃገራት ኣውሮጳዊ ሕብረት ንምዝታይ ትማል …

Läs mer »