Breaking News

ጥዕና

ሆስፒታል ስኮነ፡ ሕጽረት ጸባ ጡብ ኣደ፡ ኣጋጢምዎ ከምዘሎ ሓቢሩ

ኣብ ሆስፒታል ስኮነ፡ ንቅድሚ ግዜኦም ዝተወልዱ ህጻናት ዝኸውን ጸባ ጡብ ኣደ ከም ዝተሳእነን፡ ኣማራጺ ስለዘይተረኽበ ድማ ካብተን ሓደስቲ ሓራሳት ኣዴታት ተረፍ ጸባ ንኽረክብ የተባብዐን ከምዘሎ ጸብጻብ ጋዜጣ ሲድስቨንስካን ገሊጹ ክብል ማዕከን ዜና ተተ ሓቢሩ። ኣብ ማልመ፡ ሉንድን ይስታድን ዝርከባ ሆስፒታላት ውን ተመሳሳሊ ሕጽረት ጸባ ጡብ ኣደ ኣጋጢምወን ከምዘሎ ውን ተገሊጹ። …

Läs mer »

ኣሜሪካ፡ 500 ሚልዮን ብልቃጥ ክታበት፡ ሓገዝ ክትህብ ኢያ

ኣሜሪካ፡ ንድኻታት ሃገራት ዝኸውን፡ ተወሳኺ 500 ሚልዮን ብልቃጥ ክታበት ፋይዘር፡ ሓገዝ ክትህብ መደብ ከምዘለዋ ፕረዚደንት ጆ ባይደን፡ ገሊጹ ክብል ማዕከን ዜና ተተ ሓቢሩ። ክሳብ ሕጂ፡ ኣሜርካ፡ 1.1 ቢልዮን ብልቃጥ ክታበት ከም ሓገዝ ሂባ ከምዘላ ይፍለጥ። ኣሜሪካ፡ 500 ሚልዮን ብልቃጥ ክታበት ሓገዝ ክትህብ፡ ኣብ ወርሒ ሰነ ድሕሪ ምግላጻ፡ ነቲ ሓገዝ  ኣብ …

Läs mer »

ምምሕዳር ስኮነ . . . ኣወንታዊ ኩነታት ይረኣየና ኣሎ

ኣብ ምምሕዳር ስኮነ፡ ምስፍሕፋሕ ለበዳ ኮሮና እናኣንቆልቀለ ይመጽእ ከምዘሎን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተራእየ መልከፍቲ ኮቪድ ምስቲ ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረ ሰሙን ክነጻጸር እንከሎ፡ ብ 25% ብምንካዩ ካብ 1036 ዝተለኽፉ ሰባት ናብ 760 ሰባት ከምዝጎደለ ተገሊጹ ክብል ማዕከን ዜና ተተ ሓቢሩ። ኣብ ዝሓለፋ ሳምንታት፡ ኩነታት መልከፍቲ ኮቪድ፡ ኣብ ኩሎም ክሊ ዕድመ፡ እናኣንቆልቀለ …

Läs mer »

ኣብ እዋን ለበዳ ክስራሓሎም ዝጸንሑ ናይ ካሕሳ ሕጋጋት፡ ከብቅዑ እዮም

ኣብ እዋን ለበዳ ክስራሓሎም ዝጸንሑ ናይ ካሕሳ ሕጋጋት፡ ካብ ዕለት 1 ጥቅምቲ ከብቅዑ ምዃኖም ቤት ጽሕፈት ፎርሸክሪንስካሳን ገሊጹ ክብል ማዕከን ዜና ተተ ኣቃሊሑ። እዞም ግዝያውያን ንማሕበራዊ ውሕስነት ተባሂሎም ዝጸደቑ ሕግታት፡ ኣብ እዋን ለበዳ ዝተሓገጉ ኮይኖም፡ ኣብ ልዕሊ ሕብረተሰብ፡ ምስፍሕፋስ ለበዳን መልከፍትን ንኸይዓቢ ተባሂሎም ብበዓል መዚ ህዝባዊ ጥዕና ሽወደን ንዝወጹ መምርሒታት …

Läs mer »

ሃገረ ሽወደን፡ ንማዕከን ኮቫክስ፡ ተወሳኺ ሓገዝ ሂባ

ሃገረ ሽወደን፡ ንኣህጉራዊ ማዕከን ኮቫክስ፡ ተወሳኺ ክታበት ኮቪድ፡ ብመልክዕ ሓገዝ ክትህብ ምዃና ገሊጻ ክብል ማዕከን ዜና ተተ ኣቃሊሑ። ንኣህጉራዊ ማዕከን ኮቫክስ፡ ቅድሚ ሕጂ ሓገዝ ሂብና ኔርና፡ ዝበለ ሎቬን፡ ሕጂ ድማ ዕጽሪ ናይቲ ዝሃብናዩ ብመልክዕ ሓገዝ ክንህብ ኢና ክብል ኣብቲ ኣብ ኒውዮርክ ዝተኻየደ ኮንፈረንስ ገሊጹ። ኣቐድም ኣቢላ ሽወደን፡ ኣስታት 3.7 ሚልዮን …

Läs mer »

ጸብጻብ መጠን መልከፍቲ ኮቪድ ኣብ ሽወደን

ካብ መላእ ልዕሊ 16 ዓመት ዝዕድሚኦም ህዝቢ ሽወደን፤ እቶም 7,094,601፤ እንተወሓደ፤ ሓንቲ እብረ ክታበት ዝተኸትቡ ኮይኖም ንመጠን ዝተኸትቡ ሰባት ናብ 83.1% ክብ ኣቢልዎ ይርከብ ክብሉ ጸብጻባት ሃገራዊ መዝገብ ክትባት ገሊጾም ክብል ማዕከን ዜና ተተ ሓቢሩ። 6,396,156 ዝኾኑ ልዕሊ 16 ዓመት ዝዕድሚኦም ሰባት፤ ክልተ እብረ ክታበት ዝተኸትቡ ኮይኖም፤ እቲ መጠን 74.9% …

Läs mer »

እንግሊዛውያን፡ ንሳልሳይ እብረ ክታበት ይዳለዉ ምህላዎም ተሓቢሩ

ኣብዚ ሰሙን’ዚ ልዕሊ 1.5 ሚልዮን እንግሊዛውያን፡ ሳልሳይ እብረ ክታበት ክወስዱ ተዳልዮም ምህላዎም ዘ ጋርድያን ገሊጹ ክብል ማዕከን ዜና ተተ ሓቢሩ። ኩሎም ልዕሊ 50 ዓመት ዝዕድሚኦም፡ ሰራሕተኛታት ኣገልግሎት ጥዕናን ኣብ ካልእ ስራሕ ዘለዉ ጥዕናዊ ጸገማት ዘለዎምን ካብ ሰኑይ ጀሚሩ፡ መልእክታትን ደብዳቤታትን ክመጾም ምዃኑ ተሓቢሩ። ብድሕሪ’ዚ፡ ነፍሲ ወከፍ ሳልሳይ እብረ ክታበት ክወስድ …

Läs mer »

ክታበት ፋይዘር፡ ንህጻናት ንኽፍቀድ ተሓቲቱ

ኩባንያ ፋይዘር-ቢዮንቴክ፡ ፍርያቱ ዝኾነ ክታበት፡ ነቶም ኣብ ክሊ ዕድመ 5 ክሳብ 11 ዓመት ዘለዉ ህጻናት ብትሑት ዓቐን (መጠን) ንኽወሃብ፡ ካብ ኣሜሪካ፡ ኤውሮፓን ካልኦት ሃገራትን ፍቓድ ሓቲቱ ከምዘሎ ኣብ ጋዜጣዊ መግለጺ ሓቢሩ ክብል ማዕከን ዜና ተተ ኣቃሊሑ። ክታበት ፋይዘር፡ ነዞም ዝተጠቕሱ ክሊ ዕድመ፡ ተወሳኺ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዝፈጥረሎምን ዝኾነ ዓይነት ኣሉታዊ …

Läs mer »

ቆጸራ ዕለተ ክታበት ቆልዑ፡ ተቐይሩ

በዓል መዚ ህዝባዊ ኣገልግሎት ጥዕና ሽወደን፡ ኣቐድም ኣቢሉ፡ ነቶም ኣብ ክሊ ዕድመ 12 ክሳብ 15 ዓመት ዘለዉ ህጻናት ብዝምልከት፡ ኣብ ወርሒ ሕዳር፡ ጸረ ኮሮና ክታበት ክህብ መዲቡ ከምዝነበረን፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን እቲ ዝነበረ ዕለተ ክታበት፡ ናብ ወርሒ ጥቅምቲ ስሒብዎ ከምዘሎ ኣብ ጋዜጣዊ መግለጺ ሓቢሩ ክብል ማዕከን ዜና ተተ ኣቃሊሑ። …

Läs mer »